Afspraak maken

Geen bedrijfsvoorheffing voor bepaalde schoolverlaters tijdens het laatste kwartaal 2020.

Traditiegetrouw komen er het laatste kwartaal van het jaar veel schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Omdat dergelijke profielen op het einde van het inkomstenjaar, de grens van het belastbaar inkomen niet zullen bereiken en in principe geen belastingen zullen moeten betalen, dient er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden op hun loon.

De tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst dient evenwel aan te vangen tijdens de laatste drie maanden van dit jaar en hun bruto belastbaar maanloon (brutoloon na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werknemer= meestal 13,07%) mag evenwel niet meer dan 3400Euro bedragen.

Bijkomende voorwaarden om aan deze maatregel te voldoen zijn:

1. niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;

2. een bepaalde opleiding of leertijd hebben beëindigd;

  • deze medewerkers dienen studies met een volledig leerplan van hogere secundaire cyclus, of het derde jaar studies met een volledig leerplan van het secundair technisch-, kunst- of beroepsonderwijs met succes te hebben doorlopen in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap;
  • indien zij voor bovenvermelde studies een diploma of getuigschrift hebben behaald voor de bevoegde examencommissie van een Gemeenschap;
  • indien ze een alternerende opleiding hebben volbracht;
  • zij via het alternerend of deeltijds onderwijs, het kwalificatiegetuigschrift van de 2de of de 3de graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of het vakbekwaamheidsattest van de lagere cyclus van het deeltijds beroepssecundair onderwijs behaald hebben;
  • gedurende twee schooljaren als regelmatige student het alternerend of deeltijds secundair onderwijs hebben gevolgd;
  • een gelijkwaardige studie te hebben gevolgd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, voor zover de persoon ten laste blijft van in België verblijvende migrerende werknemers of migrerende zelfstandigen;
  • een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of secundair technisch-, kunst-, of beroepsonderwijs van de tweede graad behaald hebben in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap;
  • indien zij een bewijsstuk bezitten, afgeleverd door een Gemeenschap, dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het voornoemde getuigschrift of een toelatingsbewijs tot het hoger onderwijs. Deze optie geldt evenwel slechts op voorwaarde dat de werknemer ofwel voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies gevolgd heeft in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap, of het bestaan aantoont van een werkelijke band met de Belgische arbeidsmarkt door een tewerkstelling als loontrekkende werknemer in België gedurende ten minste 78 arbeidsdagen of door een vestiging als zelfstandige in hoofdberoep in België gedurende ten minste 3 maanden;

Deze medewerkers komen ook in aanmerking indien zij elke studie met volledig leerplan en/of elke bovenvermeld opleiding stopgezet hebben.

Hebt u als onderneming een dergelijke werknemer in het vizier, Alice begeleidt en ondersteunt u aangaande de verdere afwikkeling van de indiensttreding.

"Een diploma geeft aan wat je geleerd hebt, maar niet wat je kunt"

Op de hoogte blijven?