Afspraak maken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Alice-HR en opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Alice-HR
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Alice-HR schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2
Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een offerte van is steeds vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot de offertedatum aan Alice-HR is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Alice-HR is verstrekt. Alice-HR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
2.3 Alice-HR verstuurt een door haar ondertekende opdrachtbevestiging, voorzien van datum, aan opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening en retourzending van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever.
2.4 Alice-HR heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Bij het inschakelen van derden, zal Alice-HR de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Alice-HR met betrekking tot de keuze van deze derden, alsmede tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 3
Rechten en verplichtingen van Alice-HR
3.1 Alice-HR zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Alice-HR kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
3.2 Alice-HR en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3.3 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Alice-HR staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Alice-HR het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Alice-HR heeft het recht om, op grond van onvoorziene omstandigheden, de opdracht te verplaatsen. Hiertoe stemt Alice-HR zo tijdig mogelijk af met de opdrachtgever. In onderling overleg wordt een nieuwe datum cq data vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.
3.5 Alice-HR heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Alice-HR zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

Artikel 4
Rechten en verplichtingen van opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a) Alice-HR tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Alice-HR voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
b) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
c) Alice-HR bij een opdracht van langere duur waarbij regelmatige aanwezigheid bij opdrachtgever noodzakelijk is, gebruik kan maken van een eigen werkplek voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (telefoon- en internetaansluiting).
4.2 Opdrachtgever zal Alice-HR vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Alice-HR daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 5
Producten en abonnementen
Alice-HR levert de diensten aan. De opdrachtgever tekent bij de start van de dienstverlening een offerte waarin is aangegeven van welke diensten de opdrachtgever gebruik kan maken, en tegen welke prijs en specifieke voorwaarden.

Artikel 6
Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht
6.1 Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
6.2 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de (inhoud van de) opdracht (bijv. wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van de (inhoud van de) opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Alice-HR het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
6.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgstappen van opdrachtgever.

Artikel 7
Opschorting
Alice-HR heeft het recht alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Alice-HR aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 8
Vertrouwelijkheid
8.1 Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
8.2 Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alice-HR aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Alice-HR.

Artikel 9
Tarieven, kosten en betaling
9.1 Alice-HR brengt gedurende de looptijd van de dienstverlening, zoals genoemd in artikel 5 de kosten voor de dienstverlening aan opdrachtgever in rekening door middel van een maandelijkse factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde opdrachtsom te voldoen uiterlijk veertien dagen na facturering op de door Alice-HR aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Alice-HR, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen, waaronder prijsinflatie, die Alice-HR noodzaken tot tarief- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever. Alice-HR informeert opdrachtgever hierover voordat de verandering doorgevoerd wordt.
9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Alice-HR steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Alice-HR gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
9.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Alice-HR alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 10
Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de door Alice-HR uitgegeven materialen berust bij Alice-HR, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alice-HR zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
10.2 Het auteursrecht op rapporten, presentaties, concepten, offertes en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Alice-HR, berust uitsluitend bij Alice-HR.

Artikel 11
Aansprakelijkheid
11.1 Alice-HR spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
11.2 Alice-HR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
11.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen
dan € 1.000,-.
11.4 Alice-HR is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
11.5 Alice-HR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.6 Alice-HR zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Alice-HR en een opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.

Op de hoogte blijven?